AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Distribució

Localització dels contenidors de Piles

Positius: 5 Negatius: 3
Visites: 969

Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors de piles.

  • Codi: Codi Identificador del contenidor.
  • Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor
  • Centre: Nom del centre o dependència on es troba el contenidor
  • Direcció: Descripció de la adreça on es troba el contenidor
  • N_districte: Codi del districte on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistrit del dataset districtes municipals
  • N_barri: Codi del barri on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistbar del dataset barris municipals
  • Piles: Nombre de contenidors de piles que hi ha en eixa localització.

Sector: Medi Ambient

Format: CSV

URL d'accés:  http://mapas.valencia.es/lanzadera/opendata/RES_PILAS/CSV

Mostrar items La distribució conté registres
Mostrant ? de ? registres (Limitat a ?)

Guardar com a vista [?]:
Títol
Etiqueta Posició etiqueta
Operació Mètode d'ordenació
Items Gràfic tipus Donut
Sèrie Ocultar llegenda
* Valor de la sèrie no necessari per a l'operació seleccionada.


Títol
Etiqueta Items
Operació Mostrar barres
Mostrar etiquetes sobre el gràfic
Sèrie Color


Columna Títol
Operació


Títol
Etiqueta Operació
Items      
Ordenació Ocultar llegenda Ocultar eixos
Mostrar etiquetes sobre el gràfic

Gráfico 1

Tipus de gràfic


Títol
Etiqueta Àrea
Mostrar etiquetes sobre el gràfic
Sèrie 1 Sèrie 2Latitud Longitud
Posició
Mostrant text

Rang de registres -