AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Distribució

Dades de l'estació de contaminació atmosfèrica d'Avda. França (6A)

Positius: 17 Negatius: 16
Visites: 682

Dades diaries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Avda. França (6A).

  • Contaminante
  • SO2.
  • CO.
  • NO.
  • NO2.
  • NOx.
  • Ozono.
  • Veloc.
  • PM10.
  • PM2,5.

Sector: Medi Ambient

Format: CSV

URL d'accés:  http://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/uploads/atmosferica/6A.csv

Mostrar items La distribució conté registres
Mostrant ? de ? registres (Limitat a ?)

Guardar com a vista [?]:
Títol
Etiqueta Posició etiqueta
Operació Mètode d'ordenació
Items Gràfic tipus Donut
Sèrie Ocultar llegenda
* Valor de la sèrie no necessari per a l'operació seleccionada.


Títol
Etiqueta Items
Operació Mostrar barres
Mostrar etiquetes sobre el gràfic
Sèrie Color


Columna Títol
Operació


Títol
Etiqueta Operació
Items      
Ordenació Ocultar llegenda Ocultar eixos
Mostrar etiquetes sobre el gràfic

Gráfico 1

Tipus de gràfic


Títol
Etiqueta Àrea
Mostrar etiquetes sobre el gràfic
Sèrie 1 Sèrie 2Latitud Longitud
Posició
Mostrant text

Rang de registres -