Portal Transparència i Dades Obertes | Legislació

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | ES

Legislació

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.(BOE 295, de 10.12.2013)

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)

DECRET 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s’aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat. (DOGV núm. 7781, de 13.05.2016)

Article 139 de la Llei 8/2010 de Règim local de la Comunitat Valenciana on es garantix el dret a assistir i gravar els plens municipals.

Reglament de Transparència i Participació Ciutadana (BOP de: 26-10-12)